CONDICIONS GENERALS

RESPONSABLE DEL LLOC WEB

Titular: RIERA RABASSA, S.A. (en endavant RIERA RABASSA)
Domicili Social: Carrer Volta de Garrofers, 49. Poligon els Garrofers, 08340, Vilassar de Mar, Barcelona
CIF: A08963423
Registre mercantil de Barcelona Tom 6139, Llibre 5929, Secció 2na. Foli 102 Full 72577, Inscripció 1ra.
Telèfon: +34 93 759 09 91
URL: http://www.anytimeisteatime.com
E-mail corporatiu:    tea-mail@anytimeisteatime.com

GENERAL

Les presents condicions regulen i són aplicables a totes les vendes realitzades per RIERA RABASSA, des de la seva pàgina web accessible a través de la URL http://www.anytimeisteatime.com

La realització de qualsevol comanda suposa que vostè ha llegit i acceptat les presents condicions de venda. Si ho desitja pot imprimir una còpia de el present document, per tal de facilitar futures referències així com el seu coneixement.

Aquestes Condicions Generals romandran en vigor i seran vàlides durant tot el temps que estiguin accessibles a través del Lloc Web, sense perjudici que RIERA RABASSA es reserva el dret a modificar, sense previ avís, tant les Condicions Generals, si escau les particulars, així com qualsevol dels textos legals que es trobin exposats en el Lloc Web. En tot cas, l'accés a la Web després de la seva modificació, inclusió i / o substitució, implica l'acceptació dels mateixos per part de l'usuari.

ACCÉS I REGISTRE AL LLOC WEB

L'accés i consulta del catàleg dels productes i/o serveis publicats al lloc web http://www.anytimeisteatime.com té caràcter lliure i gratuït, i no és necessari el registre dels usuaris.

De la mateixa manera, per poder iniciar el procés de contractació dels productes i/o serveis exposats en el Lloc Web, és essencial que els usuaris es registrin com a usuari, seguint les indicacions disposades a continuació.    
    
REQUISITS DE REGISTRE COM A USUARI

És requisit imprescindible per poder registrar-se com usuari ser major de 18 anys i proporcionar a través del formulari disposat per RIERA RABASSA a través del Lloc Web, totes les dades requerides i identificats com a obligatoris. L'usuari registrat assumeix que el seu compte d'usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al lloc web tant persones físiques com a persones jurídiques.

Tot usuari registrat disposaran d'una clau d'accés, que serà en tot cas, personal, intransferible. L'usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint per a això el procediment disposat en el Lloc Web. En cap cas RIERA RABASSA coneixerà aquesta contrasenya, que romandrà en els sistemes de RIERA RABASSA xifrada.

En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de forma immediata a RIERA RABASSA qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, amb el fi de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, el prestador queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

La relació jurídica derivada de l'registre com a client del Lloc Web té una durada indefinida. Qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació contractual unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seva voluntat en aquest sentit, sense perjudici de les obligacions derivades de la formalització de comandes amb anterioritat a la finalització de la relació. El Client pot exercir unilateralment el dret de terminació mitjançant el procés de cancel·lació de comptes.

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, i això no afecta la facultat de l'prestador de no admetre aquest registre en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici a prestador, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

PROCÉS DE CONTRATACIÓ ELECTRÒNICA DE PRODUCTES

PRODUCTES I SERVEIS

Els productes i serveis oferts, i les característiques dels mateixos, així com el seu preu pantalla.

RIERA RABASSA es reserva el dret de decidir, en qualsevol moment, els productes i / o serveis que s'ofereixin en http://www.anytimeisteatime.com  RIERA RABASSA pot en qualsevol moment afegir productes i/o serveis als oferts. Així mateix, RIERA RABASSA podrà retirar o deixar d'oferir, sense previ avís, qualsevol dels productes i/o serveis oferts en http://www.anytimeisteatime.com.

Un cop al lloc web http://www.anytimeisteatime.com, i per accedir a contractar dels productes i / o serveis, l'usuari deurà seguir les instruccions indicades en el procés de compra, el qual suposa la lectura i acceptació de les condicions generals de compra, i particularitats descrites en http://www.anytimeisteatime.com.

INFORMACIÓ I DISPONIBILITAT DELS PRODUCTES

Tota la informació relativa als productes i/o serveis oferts per RIERA RABASSA per la seva Botiga Online, seran publicats a través del Lloc Web, indicant la següent informació respecte a cada un d'ells:

- Nom
- Descripció
- Ingredients
- Ús
- Pes
- Preu (impostos inclosos)

RIERA RABASSA podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i/o serveis als inclosos en el Lloc Web, entenent-se, tret que es disposi una altra cosa, que aquests nous Productes es regiran pel que disposen les Condicions Generals en vigor en aquell moment.
    
PRODUCTES

RIERA RABASSA pretén garantir la disposició de tots els productes i/o serveis que publicita a http://www.anytimeisteatime.com. No obtante, en el cas que qualsevol producte no estigués disponible, o si s'hagués esgotat, s'informarà el client de la següent manera:

De no estar el producte i/o servei disponible, i avisant a l'usuari via telefònica o electrònicament, RIERA RABASSA podrà subministrar a l'usuari un producte i/o servei similar en característiques sense augment de preu, en aquest cas, l'usuari podrà acceptar-lo o rebutjar-lo exercint el dret a l'desistiment i resolució de el contracte.

En cas de no disponibilitat de la totalitat o part de la comanda, i el rebuig dels productes de substitució per a l'usuari, el reemborsament prèviament abonat, s'efectuarà de la mateixa manera en què es va pagar.    

SERVEIS

Per a la prestació de servei, RIERA RABASSA, donarà accés a l'usuari de la següent manera:

FASES DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA.

Un cop seleccionat per part de l'usuari dels productes i/o serveis oferts per part de RIERA RABASSA, l'usuari haurà de seguir les fases de l'procés de contractació indicades a continuació:

1. - Validació de Cistella de la Compra: l'Usuari, un cop finalitzi la selecció dels productes que desitja contractar, haurà de validar la seva cistella de la compra, en la qual se li mostraran els productes seleccionats, el nombre d'unitats, el preu dels mateixos, descompte si ho hagués i les despeses d'enviament.
2. - Facilitar Dades de facturació i enviament: l'Usuari, un cop validi la cistella de la compra, ha de facilitar a RIERA RABASSA, les dades de facturació i d'enviament dels productes, havent d'acceptar expressament, mitjançant la marcació de la corresponent casella, de les presents condicions de contractació. En cas de no marcar la casella d'acceptació, el Lloc Web no li permetrà seguir endavant amb el procés de contractació.
3 - Seleccionar l'Mètode de pagament: l'Usuari, un cop faciliti les dades de facturació i, si escau, d'enviament, haurà de seleccionar el mètode de pagament. Actualment, RIERA RABASSA valida el següent mètode de pagament: targeta de crèdit.
4 - Pagament de la quantitat econòmica total: l'Usuari, pagarà a través de la plataforma de programari STRIPE integrada a la mateixa web.
5 - Confirmació de la Compra: RIERA RABASSA, remetrà a client en el moment de la realització efectiva de l'pagament de la compra per part de l'Client, un correu electrònic de confirmació de la comanda i posteriorment un quan s'ha processat i està llest per a la seva enviament.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I FORMES DE PAGAMENT.

CONDICIONS ECONÒMIQUES

Tots els productes i/o serveis oferts en el Lloc Web porten associat el preu final del producte, així com, si és el cas, els possibles descomptes que siguin aplicables a aquesta compra.

Els preus mostrats en el lloc web són d'aplicació exclusivament als Productes oferts a través d'aquest Canal i durant el temps que romanguin publicats.

Els preus dels Productes es mostren sempre en euros i el 10% o el 21% d'IVA, segons article, així com qualsevol altre impost que fos d'aplicació, sent els vigents i legalment aplicables en aquest moment.

RIERA RABASSA es reserva expressament el dret de modificar els preus en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís. No obstant això, en qualsevol cas, s'aplicaran les tarifes en vigor indicades en el Lloc Web en el moment de la realització la comanda corresponent.

FORMES DE PAGAMENT.

Per procedir a l'pagament, el Client haurà de seguir totes i cadascuna de les instruccions que es mostrin a la fase 3 del procés de contractació electrònica, anteriorment descrit.

Tots els mitjans de pagament disposats per part de RIERA RABASSA, es troben subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de les entitats emissores de el mitjà de pagament (emissors de targeta i/o emissors de comptes de pagament), però si l'entitat no autoritzés el pagament, no es podrà continuar amb el procediment de compra iniciat, quedant automàticament cancel·lat la comanda, i entenent no realitzada la compravenda d'el Producte o Productes sol·licitats.

El càrrec de el preu dels Productes, dels costos de el servei d'enviament -en el seu cas-, així com de qualssevol impostos que resultin d'aplicació, únicament serà realitzat en el moment de formalitzar la comanda. Les despeses d'enviament estan calculats per a tot el territori nacional.

Per dur a terme el pagament electrònic, RIERA RABASSA té instal·lada una plataforma de pagament de comerç electrònic proveïda per part de STRIPE. Totes les dades proporcionades a RIERA RABASSA a aquests efectes, són degudament xifrats per garantir la màxima seguretat i confidencialitat dels mateixos, allotjant-se en un servidor segur certificat segons el protocol "Secure Socket Layer" (SSL).

CONDICIONS D'ENVIAMENT DELS PRODUCTES

Els Productes la compra hagi estat realitzada a través del Lloc Web de RIERA RABASSA seran enviats a l'adreça postal que s'indiqui en el formulari de comanda, no podent la mateixa correspondre a un apartat de correus o llocs públics, com ara la via pública, places, estacions, aeroports o altres de similars.

LLIURAMENT A DOMICILI

En cas de sol·licitud de lliurament de la comanda a domicili, el lliurament es realitzarà, en general, en un termini d'entre deu i quinze dies feiners a partir de la confirmació de la comanda, a l'adreça postal que s'hagi inclòs en les dades de la comanda , excepte causa de força major. L'albarà de lliurament serà remès juntament amb el Producte o Productes així com la factura.

PRODUCTE

La comanda serà lliurat en el domicili designat per l'usuari en el moment de realitzar la compra.

L'àmbit de lliurament PENINSULAR és en les següents zones: Espanya peninsular, Gibraltar i Portugal peninsular.

L'àmbit de lliurament INTERNACIONAL és en les següents zones:

-    ZONA 1: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, França, Holanda, Itàlia, Luxemburg, Polònia, Regne Unit i República Txeca.
-    ZONA 2: Bulgària, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, Grècia, Hongria, Irlanda, Letònia, Lituània, República Eslovaca, Romania i Suècia.

DRET DE DESISTIMENT DE LES COMANDES

L'Usuari té reconegut de el dret de desistiment de la compra efectuada a través del Lloc Web, i per tant, si no queda satisfet, podrà tornar el Producte en un termini màxim deu (10) dies naturals des que hagi adquirit la possessió del producte / so des de la formalització de l'contracte en el cas de contractació de prestacions de servei.

Per exercir el dret de desistiment, el comprador haurà notifica-via email (rgpd@anytimeisteatime.com) o per correu postal a (Riera Rabassa, Volta Garrofers, 49, Pol. Ind Els Garrofers, 08340 Vilassar de Mar, Barcelona) indicant per escrit seva decisió de desistir de la compra.

La devolució de l'import de la compra es realitzarà en el mateix mitjà de pagament amb el qual el Producte va ser adquirit.

El Client haurà de tornar els productes objecte de desistiment sense cap demora indeguda i en qualsevol cas com a molt tard en el termini de 10 dies naturals a partir de la data en què es comuniqui la seva decisió de desistiment, si bé el comprador s'ha de fer càrrec dels costos directes que comportin la devolució. RIERA RABASSA no acceptarà devolucions a ports deguts.

La devolució de l'import corresponent a l'desistiment es realitzarà en un termini de 10 dies naturals des de la data en què hagi estat comunicada efectiva i inequívocament la decisió de desistiment de l'contracte i sempre que s'hagin rebut prèviament els productes objecte de desistiment, en cas contrari, podrà retenir el desemborsament fins a la recepció d'aquests productes o fins que el Client acrediti la seva devolució.

Queden exclosos de el dret de desistiment:

a.    El subministrament de béns precintats que no siguin aptes per a ser retornats per raons de protecció de la salut o d'higiene i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
b.    Qualsevol altre bé o servei emparat en l'art. 103 de l'RDL 1/2007, de 16 de novembre.

El Client serà responsable de la disminució de valor dels béns resultant d'una manipulació dels mateixos diferent de la necessària per a establir la seva naturalesa, les seves característiques o el funcionament. En tot cas, als efectes de fer ús de el dret de desistiment, cal que els Productes siguin retornats en els seus embalatges originals juntament amb la factura, en el cas que es tornin sense aquests embalatges originals o amb desperfectes l'import que s'abonarà al Client per la devolució del producte serà disminuït en la quantitat que correspongui. Abans de tornar el Producte, el Client ha de assegurar-se que el mateix es troba degudament protegit i precintat perquè no pateixi cap dany durant el transport.

GARANTIA

Quan el Producte o Productes adquirits presentessin una manca de conformitat per no correspondre amb les característiques ofertes, presentessin defectes que impedeixin el seu normal utilització d'acord amb la seva naturalesa, o no oferir les prestacions descrites per al mateix, el Client tindrà dret a el sanejament de el bé adquirit en un termini de 14 dies naturals a partir de la compra i en les condicions i amb els mitjans de prova que regula el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, sense perjudici de les facultats de el punt de venda de comprovar la veracitat dels defectes, el seu origen i el moment de la seva aparició. En cas de venda on line, el client haurà d'enviar un correu adjuntant una fotografia del producte.

SERVEI D'ATENCIÓ A EL CLIENT I POST VENDA

Qualsevol consulta, suggeriment, queixa o reclamació relativa a la venda online dels Productes, pot fer-se a través del nostre Servei d'Atenció a l'Client:

E-mail: tea-mail@anytimeisteatime.com
Telf.: +34 93 759 09 91

TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

Tota la informació proporcionada durant el procés de contractació serà emmagatzemada per RIERA RABASSA, en la seva qualitat de responsable i gestor del Lloc Web, així com a encarregat de tractament de les dades de la comanda per compte de el punt de venda, que a tots els efectes serà el responsable del Fitxer amb les dades personals dels clients que efectivament hagin fet la compra venda.

Les dades demanades seran posats a disposició, de l'empresa de transport i logística encarregada de fer el lliurament de l'article adquirit a través de la pàgina web http://www.anytimeisteatime.com, així com de qualsevol altre operador que intervingui en el procés de compra, i/o lliurament, a l'efecte d'el compliment del contracte o contractes amb el client i les relacions derivades dels mateixos. En tot cas, abans de comunicar-se a cap tercer les dades personals del Client, aquest haurà d'acceptar-se de forma expressa prèviament.

De la mateixa manera, i llevat que el Client hagi mostrat la seva oposició expressa, l'usuari consent expressament el tractament de les seves dades personals per remetre informació d'interès, novetats i ofertes sobre els productes i serveis de RIERA RABASSA a través de qualsevol mitjà, incloent correu , correu electrònic, SMS o semblant. Per donar-se de baixa de l'servei d'enviaments de comunicacions publicitàries pot fer-ho mitjançant rgpd@anytimeisteatime.com o sol·licitar segons el que disposa la Política de Privacitat de RIERA RABASSA.

Així mateix l'usuari pot dirigir-se, per exercir els teus drets accés, rectificació, cancel·lació i oposició, a RIERA RABASSA amb CIF A08963423 i amb domicili a Carrer Volta dels Garrofers, 49. Poligon a els Garrofers, 08340, Vilassar de Mar, Barcelona, o mitjançant correu electrònic dirigit a rgpd@anytimeisteatime.com  adjuntant fotocòpia del seu DNI en tots dos casos. El tractament de les dades personals per part dels RIERA RABASSA, els Punts de Venda, així com qualsevol altra informació sol·licitada per l'accés i ús del Lloc Web, es regeix pel que disposa la Política de Privacitat de el lloc web http://www.anytimeisteatime.com

GENERALITATS

Les presents condicions han estat exposades amb la deguda antelació, de conformitat amb la legislació vigent. Així mateix, RIERA RABASSA posa a la seva disposició les presents Condicions Generals, de manera que poden ser emmagatzemades i reproduïdes, complint així amb el deure legal d'informació prèvia.

RIERA RABASSA es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració del Lloc Web, les funcionalitats de la mateixa i/o dels continguts que s'hi incorporen. Com a usuari, reconeix i accepta expressament que en qualsevol moment RIERA RABASSA pugui interrompre, desactivar i/o cancel·lar l'accés i/o ús del Lloc Web, sense que RIERA RABASSA sigui responsable per això.

En el cas que qualsevol disposició o disposicions d'aquestes Condicions Generals fossin considerades nul·les o inaplicables, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les restants disposicions. En aquest cas, la clàusula o clàusules afectades seran substituïdes per una altra o altres que tinguin els efectes més semblants als de les substituïdes.

Les parts acorden expressament que el present contracte es regirà i serà interpretat, en tots els seus termes i condicions, d'acord amb la vigent legislació espanyola.

Les parts se sotmeten expressament, per a qualssevol qüestions o divergències que puguin suscitar-se per raó de la interpretació, compliment i execució d'aquest contracte, a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals corresponents a el domicili de l'comprador o als de el lloc de compliment de la obligació contractual.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat "Responsable de el lloc web", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa de l'conflicte.

Darrera actualització: novembre 2019

Registre

Nou registre de client

Ja tens una compta?
Accedir O Regenerar contrasenya